Missió

Tenim el compromís de satisfer de forma integral i integrada amb la màxima qualitat i eficiència totes les necessitats dels pacients i dels professionals en l'àmbit de coneixement del Diagnòstic per la Imatge, tant ens la seva vessant assistencial com en la docent i investigadora.


Visió

Volem ser un servei excel∙lent i de referència, motivat, en permanent formació, eficaç, que doni resposta a les diferents necessitats assistencials, de docència i de recerca amb tecnologia de vanguardia.